تیر

طالع بینی ، خصوصیات فردی و افراد مشهور متولدین تیر ماه


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین فروردین »

متولدين تير افرادي آرام ، تودار و اهل شعر و موسيقي ونقاشي هستند و يك زندگي خانوادگي آرام و
بي دغدغه را طلب مي كنند ولي متولدين فروردين چندان اهل آرامش و سكون نيستند و افرادي برون گرا
هستند و از همين نظر شايد چندان با هم هماهنگ نباشند . ولي با عشق و علاقه خيلي از غيرممكن ها به
ممكن تبديل مي شود . متولدين تير كمي عصبي و زود خشم و حسود هستند و متولدين فروردين بايد
مراقب اين حساسيت و زود جوشي آنها باشند وگرنه كار به جاهاي باريك مي كشد .
متولدين تير همچنين كمي كينه توز و انتقامجو هستند و اگر از كسي بدي ببيندمنتظر فرصتي هستند تا
آن را تلافي كنند . اين هم يكي از مواردي است كه متولديت فروردين نبايد از نظر دور بدارند .
متولدين فروردين اگرچه از دقت نظر متولدين تير بر اعمال و رفتارش اعتراضي ندارند و از مشورت با او
لذت مي برند ولي همواره خواهان آن است كه حرف آخر را بزند و سلطه خود را محفوظ نگه دارد .
بدين ترتيب اگر اين دو بتوانند همديگر را درك كنند و كمي از خود انعطاف پذيري نشان دهند ، از زندگي
آرامي بهره مند مي شوند وگرنه با مشكلاتي روبرو خواهند شد .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین اردیبهشت »

متولدين تير افرادي آرام ، ساكت و بي آزار هستند و در ذات آنها به هيچ وجه شرارت وجود ندارد .
صاحبان علامت خرچنگ (تير) هميشه دوست دارند كه در ميان خانواده و جمه دوستان خود باشند و چون
متولدين ارديبهشت نيز خيلي خانواده دوست هستند پيوند زناشويي ميان آنها داراي نقطه اشتراك مهمي است .
متولدين تير روحيه متغيري دارند و كمي دمدمي مزاج هستند و در عين حال كه لحظه متبسم و خندان هستند
لحظه اي بعد ممكن است بر اثر كوچكترين تأثري اخم آلود و ترشرو شوند . از همين نظر متولدين ارديبهشت
بايد مراقب باشند كه عقايد خود را بي پروا به آنها تحميل نكنندچون متولد تير ممكن است به زودي روي
ترش كرده و عكس العمل نشان دهند . به طور كلي متولدين ارديبهشت بايد مواظب حساسيت شديد متولد
تير باشد . متولدين تير كمي روحيه انتقاد گري و ايراد گيري دارند ولي بايد مراقب باشند كه متولد
ارديبهشت اصلأ دوست ندارند كه در حضور ديگران از او عيب جويي و انتقاد كنند . بنابراين اگر انتقاد
يا ايرادي از او دارند بايد از زباني نرم و ملاطفت آميز استفاده كنند و در موقعيتي مقتضي از او انتقاد
كنند كه مورد رنجش او واقع نشود . به طوركلي پيوند زناشويي آنها بدون دردسر و جنجال خواهد بود .
آنها با روحيه جمع گرا و صبورانه خود به خوبي مي توانند كانون زندگي خود را صفا و صميميت بخشند .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین خرداد »

متولدين تير طبيعتي آرام ، با نزاكت ، ملايم و دلسوز دارند و عمدتأ دوست دارند در ميان جمع خانواده
خود باشند و اين با طبيعت تنوع طلب ، پر جوش و خروش و هيجاني خردادي ها چندان سازگاري ندارد .
متولدين خرداد از يكنواختي زود كسل مي شوند و تحمل يك جا ماندن را ندارند و از همين نظر ممكن است
با متولدين تير دچار مشكل شوند . متولد تير كمي مردم گريز ، خجول ، متواضع و محافظه كار است و اين
خصوصيات نيز با ويژگي هاي متولدين خرداد چندان همخواني ندارد . اما چون عشق و ازدواج براي متولد
تير بسيار مهم است و راجع به آن كاملأ جدي هستند بنابراين احساسات و حس وفاداريشان باعث مي شود
كه كانونه خانوادگي خود را مستحكم نگه دارند و در كنار همسر خردادي خود با صبر و متانت به زندگي
پرداخته و نقاط ضعف خود را با نقاط قوت او تكميل كرده و به سعادت دست يابند .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین تیر »

مثل ديگر ازدواجهاي ماه هاي مشابه با يكديگر ، اين پيوند نيز مي تواند خصوصيات مثبت و منفي زن و
شوهر متولد تير را تشديد و برجسته كند . مثلأ متولدين تير كمي مقتصد و صرفه جو و گاهي خسيس
هستند و وقتي زن وشوهر چنين خصوصيتي داشته باشند آنگاه بيشتر به چشم مي خورد .
متولدين تير از نظر خلق و خو كمي دمدمي مزاج و متلون هستند بنابراين اگر دوران بد خلقي و كسالت
آنها با هم همزمان شود آنگاه اوضاع خانواده به هم مي ريزد به خصوص آنكه متولدين تير كمي هم يكدنده
و سر سخت خستند و وقتي قهر مي كنند خيلي دير تن به آشتي مي دهند .
اما اين پيوند زنا شويي محاسن بي شماري نيز دارد و اگر آنها سعي كنند در هنگام بروز اختلاف ، كمي
از خود خويشتن داري نشان داده و با صبر و بردباري با يكديگر روبرو شوند آنگاه زندگي بسيار خوب
و سعادت باري خواهند داشت .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین مرداد »

متولدين مرداد با متولدين تير از نظر روابط جسماني مشكلي نخواهند داشت و با هم جور و هماهنگ
هستند . ولي متولدين مرداد زياد تحمل خلق و خوي متغير متولدين تير را ندارند و از اين بابت
متولدين تير بايد انعطاف پذيري بيشتري نشان بدهند و مراقب رفتار خود ياشند .
متولدين تير از بابت سلطه جويي مردادي ها چندان مخالفتي ندارند و روحيانه سلطه جويانه آنها را مي پذيرند
و همچنين به نياز حياتي آنها كه دوست دارند همواره مورد توجه قرار داشته باشند و مورد تعريف و تمجيد
قرار بگيرند پاسخ مناسب مي دهند . متولد مردادي كمي رياست طلب و مغرور است و همواره خواهان برتري
است . او در زندگي به دنبال تجمل و اشياء لوكس و زيباست و اين روحيه شايد با خصوصيت صرفه جوي متولد
مردادي زياد سازگار و همگون نباشد . باري به هر تقدير زندگي اين دو اگرچه خالي از اختلاف و بگو مگو
نيست ولي مي تواند با بردباري طرفين سرشار از سعادت باشد .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین شهریور »

متولدين شهريور بسيار باريك بين و دقيق هستند و به هر چيزي در زندگي با ديد انتقادي مي نگرند و
اين امر شايد براي متولدين تير زياد مطبوع نباشد . اما متولدين شهريور در امور مالي بسيار كاردان هستند
و به خوبي مي توانند بودجه خانواده را تنظيم كنند و از اين نظر هماهنگي خوبي با متولدين تير خواهند
داشت چون آنها هم آدمهايي مقتصد و صرفه جو هستند . متولد شهريور تابع نظم و مقررات و قانون
است و در زندگي به گونه اي محتاط قدم بر مي دارد و از اين نظر متولد تير با او هماهنگي كامل دارد .
همچنين متولد شهريور در عشق خود بسيار صادق و وفادار است و بسيار صميمي و دلسوز است و حس
مسؤوليت او در محيط خانه باعث مي شود وابستگي وعلاقه ميان اعضاي خانواده مستحكم تر شود و از اين
نظر نيز خواسته هاي متولد تير را برآورده مي كند . بنابراين موارد اشتراك آنها خيلي بيشتر از موارد
اختلاف آنهاست و پيوند ميان اين دو مي تواند بسيار خوش يمن و سعادت بار باشد .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین مهر »

متولد مهر بسيار رئوف ومهربان و پر عاطفه است و از اين نظر به خوبي يا متولد تير هماهنگ است و
هر دو رابطه عاطفي توانمندي با يكديگر برقرار كرده و از همدردي و صميميت يكديگر بهره مند مي شوند .
متولد مهر ماه اجتماعي و اهل معاشرت است ولي متولد تير به اندازه او اهل رفت و آمد با ديگران نيست و
در ارتباط با يكديگر مي توانند به حالت تعادل رسيده و همديگر را كامل كنند .
متولد مهر فردي با اراده ، جدي و كمي خشن است و گهگاه از بي ثباتي خلق و خوي متولد تير دچار رنج
و عذاب مي شود . از اين نظر نيز بايد با هم مدارا كرده و رعايت حال همديگر را بكنند .
به طور كلي پيوند اين دو با موانع زيادي روبرو نخواهد بود و آنها با كمي از خود گذشتگي و صبر
مي توانند زندگي خوبي داشته باشند .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین آبان »

اين دو از نظر خلق و خو سازگاري چنداني با هم ندارند يعني متولد آذر فردي اجتماعي و اهل سفر و
است در صورتي كه متولد تير كمي درون گرا و متمايل به خانواده است . اما از لحاظ روابط جسماني با هم
سازگار هستند . متولد آذر همانند متولد تير احساساتي و صميمي و خونگرم است و بنابر اين در امور
عاطفي به خوبي مي توانند به خوبي همديگر را ار ضا كرد و به توافق و آرامش دست يابند . البته متولد
آذر خيلي رك و راست است و اصلأ اهل دروغ و ريا نيست و همين صراحت لهجه ممكن است گاهي اوقات
زبانش را تلخ كند و موجب رنجش متولد تير مي شود .
اما به هر حال پيوند زناشويي اين دو با يكديگر خوش يمن است و قرين نيكبختي و سعادت خواهد بود به
شرط آنكه هر دو كمي خويشتن داري و صبر از خود نشان دهند .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین آذر »

اين دو از نظر خلق و خو سازگاري چنداني با هم ندارند يعني متولد آذر فردي اجتماعي و اهل سفر و
است در صورتي كه متولد تير كمي درون گرا و متمايل به خانواده است . اما از لحاظ روابط جسماني با هم
سازگار هستند . متولد آذر همانند متولد تير احساساتي و صميمي و خونگرم است و بنابر اين در امور
عاطفي به خوبي مي توانند به خوبي همديگر را ار ضا كرد و به توافق و آرامش دست يابند . البته متولد
آذر خيلي رك و راست است و اصلأ اهل دروغ و ريا نيست و همين صراحت لهجه ممكن است گاهي اوقات
زبانش را تلخ كند و موجب رنجش متولد تير مي شود .
اما به هر حال پيوند زناشويي اين دو با يكديگر خوش يمن است و قرين نيكبختي و سعادت خواهد بود به
شرط آنكه هر دو كمي خويشتن داري و صبر از خود نشان دهند .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین دی »

متولد دي در زمينه امور مالي مقتصد و صرفه جو است و از اين نظر با متولد تير هماهنگي دارد .
متولد دي همچنين خانواده دوست است و به روابط خانوادگي اهميت مي دهد و قلبي رئوف و مهربان
دارد و از اين جنبه نيز با متولد تير به خوبي سازگاري دارد .
از نظر روابط جسماني نيز با هم تضادي ندارند و به خوبي يكديگر را ارضا مي كنند . متولد دي همچنين
همانند متولد تير از خلق و خوي متغيري برخوردار است و بدين ترتيب با يكديگر همگون هستند .
درحالت كلي پيوند زناشويي بين اين دو خوش يمن است و آنها مي توانند با قلب دلسوز و مهربان
خود زندگي خوب و سعادت باري با يكديگر داشته باشند .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین بهمن »

متولد بهمن مهارت چنداني در ابراز علاقه ندارد و بلد نيست ابراز محبت كند . سياره حاكم بر اورانوس
و عنصر وجودي او باد است و شايد از همين روست كه همچون باد بي ثباتي هايي در رفتار وي مشاهده
مي شود ، در صورتي كه متولد تير خواهان يك رابطه پر شور و حرارت عاطفي است و شايد از اين لحاظ
با هم هماهنگ نباشند . براي متولد بهمن عشق جسماني اهميت بيشتري از عشق رواني و عاطفي دارد
و به همين علت روابط جسماني ميان اين دو پر جاذبه و كشش است و از اين لحاظ به خوبي يكديگر را
ارضا مي كنند . متولد بهمن اصلأ دوست ندارد دست و پايش را ببندند و او را اسير كنند .
او طالب آزادي و استقلال است ولي متولد تير داراي حس مالكيت پر قدرتي است و دوست دارد بر همسرش
برتري و سلطه داشته باشد . به هر حال اين دو مي توانند با از خود گذشتگي و تفاهم به زندگي خود
سر و سامان بخشند و در كنار يكديگر با آرامش زندگي كنند .


« رابطه زناشویی متولدین تیر با متولدین اسفند »

متولدين اسفند سرشار از عشق و هيجان و عواطف نيرومند هستند و به خوبي مي توانند با متولدين
تير پيوند مستحكمي را برقرار كنند كه روز به روز عميق تر شود . آنها از لحاظ عاطفي با يكديگر
همگون و سازگار هستند و به اتكاي همين تفاهم به خوبي قادرند زندگي زناشويي سرشار از عطوفت
و مهرباني بنا كنند . آنها با يكديگر روابط جسماني هماهنگي دارند و ارضا كننده يكديگر هستند .
متولد اسفند از نظر احساسي به شدت متكي به همسر خود است و چون متولد تير نيز همواره دوست
دارد كه در محيط خانه ابتكار عمل را در دست داشته باشد و نقش رهبري را به عهده بگيرد به خوبي
اين نياز همسر خود را بر آورده مي كند و به خوبي با هم كنار مي آيند و زندگي سعادت آميزي
تشكيل مي دهد و در كل ازدواج بين آنها خوش يمن و سعادت بار خواهد بود .


نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۹ساعت 0:23 توسط محمد| |